Algemeen

Algemene voorwaarden rond de algemene voorwaarden

Art 1. Deze pagina bevat de algemene voorwaardenvan RBO – Uw Klusjesman gevestigd te Keerbaan 87, 2160 Wommelgem met BTW nummer BE 0811773895 waarnaar verwezen wordt in onze documenten, offertes en facturen. 

Art 2. Deze pagina bevat steeds de meest recente versie en is geldend bovenop op alle andere versies.

 

Art 3. De algemene voorwaarden kunnen steeds aangevuld of gewijzigd worden zonder RBO - Uw Klusjesman u daarvan op de hoogte dient te stellen. De algemene voorwaarden zijn altijd geldend op d.d. vandaag. 

Offertes

Algemene voorwaarden omtrent offertes

Art. 1 De samenwerking met RBO - Uw Klusjesman is een opdracht betreffende een aanneming van werken, levering en diensten zoals vastgelegd in de verkregen offerte of gemaakte afspraken die verwijst naar de algemene voorwaarden.

Art. 2 Een offerte wordt berekend op basis van de prijzen, sociale lasten en lonen die van kracht zijn op het ogenblik van de prijsindiening. Elke prijsschommeling zal aanleiding geven tot een herziening zoals voorzien in de herzienings-formule van het lastenkohier van het Ministerie van Openbare Werken.

Art. 3 De offertes zijn gedurende 90 dagen geldig. Er wordt steeds een voorschot van 50% gevraagd tenzij anders afgesproken.  Het voorschot dient als vergoeding voor reeds geleverde prestaties, te leveren prestaties in de nabije toekomst, als overeenkomst van de samenwerking en het in rekening houden van de planning van de werken zonder dat het gevraagde bedrag moet overeenstemmen aan de som van deze prestaties.  

Indien het voorschot nog niet betaald is vóór het overschrijden van deze datum, kunnen 10% interesten worden aangerekend tenzij anders afgesproken. RBO - Uw Klusjesman heeft de eindbeslissing over het moment van betaling van het voorschot. 

Art. 4 De offerte of bestelling wordt als definitief aangezien na ondertekening van een exemplaar door de klant of een gemachtigd persoon, na goedkeuring per mail, per briefwisseling of via digitale communicatie kanalen en social media met vermelding van het offertenummer. Een offerte annuleren is mogelijks volgens het artikel 3 bij de uit te voeren werken.

Art. 5 De prijzen zijn altijd inclusief B.T.W. tenzij op dat ogenblik twijfel is over de juist geldende B.T.W regeling en wordt de offerte opgesteld exclusief B.T.W.  Niet alle uit te voeren werken of diensten vallen onder dezelfde B.T.W regelgeving. Indien gewenst kan de klant het te betalen B.T.W. bedrag laten berekenen alvorens de offerte goed te keuren. 

Art. 6 RBO - Uw Klusjesman kan 6% B.T.W. tarief hanteren voor herstellingen en renovaties van woningen ouder dan 10 jaar of een nieuwe termijn opgelegd door Federale Overheidsdienst Financiën. De klant dient hiervoor een attest te ondertekenen. Bij een uitblijvend ondertekend attest wordt het verschil in B.T.W (15%) aangerekend om in regel te zijn met het geldend B.T.W. tarief. Dit bedrag kan terugbetaald worden van zodra het ondertekende attest in bezit is bij RBO - Uw Klusjesman. Dit bedrag wordt aangeboden via een nieuw factuur waarop alle artikels van de algemene voorwaarden gelden. 

Art. 7 Bij offertes voor verzekeringen worden 10% offertekosten, met een minimum van 150€, aangerekend indien de werken niet worden uitgevoerd door RBO - Uw Klusjesman. Deze kost is niet opgenomen in de offerte en zal dan volgen via een factuur. 

Facturen

Algemene voorwaarden betreffende facturen

Art. 1 Betwistingen omtrent de inhoud van de factuur of de eigenlijke facturatie dienen ons schriftelijk ter kennis te worden gebracht middels aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Ieder protest dat ons toekomt na die datum wordt als niet bestaande beschouwd.

Art. 2 Betalingen kunnen zowel cash of via overschrijving ten laatste vóór de vervaldatum van het factuur vermeld onderaan als vervaldatum naast het te betalen bedrag op de factuur. Indien op voorhand geweten is dat deze overschreden zou worden, kan dit na overleg en met toestemming van RBO - Uw Klusjesman zonder bijkomende kosten.

Art. 3 Bij gebreken van betaling na de vervaldatum wordt er één herinnering gestuurd die een nieuwe vervaldatum voorstelt. Na het overschrijden van de nieuwe vervaldatum wordt 10% van het factuurbedrag aangerekend als verwijlintresten. Deze verwijlintresten komen bovenop eventuele andere interesten bepaald volgens andere artikels. Dit bedrag wordt bij geteld op het factuur en vormt dan samen met het oorspronkelijke factuurbedrag een nieuw te betalen totaalbedrag.  Bij het uitblijven van betaling van dit bedrag, wordt een procedure met Incasso of deurwaarder opgestart.

Art. 4 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de facturatie zullen onderworpen worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen met inbegrip van het kanton Vredegerechten Antwerpen – vredegerecht Zandhoven.

Uitvoering van de werken

Algemene voorwaarden omtrent uit te voeren werken

Art. 1 RBO - Uw Klusjesman is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeengekomen werken en dit volgens de regels van de kunst. 

Art. 2 RBO - Uw Klusjesman is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Indien de klant materiaal of gereedschap voorziet, neemt de klant alle verantwoordelijkheid inzake garantie, veiligheid, werking of afwerking van het product.  

Art. 3 De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang RBO - Uw Klusjesman haar werkzaamheden nog niet heeft gestart. Indien een annulatie toch gewenst is, kan dit mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs tenzij de gemaakte kosten groter zijn dan 30% van het factuurbedrag of tenzij anders afgesproken. Deze vergoeding dient voor gedane uitgaven, het geleverde werk, materialen en gederfde winst. 

Art. 4 RBO - Uw Klusjesman heeft het recht de samenwerking ten alle tijde kosteloos te beëindigen. Indien reeds begonnen werken dienen stil gelegd te worden zonder dat daarvoor RBO - Uw Klusjesman verantwoordelijk is, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten ten laste zijn van diegene die ervoor verantwoordelijk is.

Hoi, fijn dat je hier was!

ik ben Christophe. Hier vind je mijn contactgegevens. Ik ben actief in groot Antwerpen.

Adres

Keerbaan 87

2160 WOMMELGEM

BTW

BE-0811.773.895

KBC

BE20 7330 5497 2556

Telefoon

0486 06 74 61

we hebben een privacy verklaring opgesteld in het kader van de gdpr en u kan deze vinden in de About sectie samen met onze algemene voorwaarden